ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου, διακηρύσσει την υλοποίηση ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων  εντός του ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε.», εκτιμώμενης αξίας  63.183.790,20 € με δικαίωμα προαίρεσης και χωρίς Φ.Π.Α..

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 23.914 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επίσης, περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού, τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες καθώς και την κανονική 6ετή λειτουργία του έργου. Η σύμβαση προβλέπει επιπλέον : α) Δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον έξι (6) έτη λειτουργίας του έργου και β) Δικαιώματα προαίρεσης για εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή και τον Π/Υ, όπως αναλύονται στην Προμελέτη και στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία η οποία είναι η 20/02/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  π.μ.. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 27/02/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00  π.μ.. Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 134-138 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσα σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτ/νιας» με Κωδικό ΟΠΣ 504944.

Πληροφορίες στο email: dty@agrinio.gr, τηλέφωνο 26413-60703, 26413-60717, 26413-60733. Διευκρινιστικά ερωτήματα γίνονται δεκτά μόνο εφόσον υποβληθούν μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Το σύνολο των τευχών δημοπράτησης είναι διαθέσιμα στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 205135. Προσκαλούνται οι, κατά τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, δυνάμενοι να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικοί φορείς, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση, στο Αγρίνιο, την Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (πεζόδρομος Αναστασιάδη 1, Αγρίνιο 30131).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, 

Ε.Σ.Υ., 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΚΑΤ.), 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΛΕΙΤ.)

Comments are closed.

Close Search Window