ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ|

Δημοπρατείται  από το Δήμο Αγρινίου στις 20 Φεβρουαρίου 2024 το έργο «Kατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων εντός του ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε.» που θα κατασκευαστεί εντός του ΧΥΤΑ Στράτου (2ης Δ.Ε. Ν. Αιτ/νιας).

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι o Δήμος Αγρινίου και ο προϋπολογισμός είναι 63.183.790,20 € με τα δικαιώματα προαίρεσης (χωρίς Φ.Π.Α. 24%). Η διάρκεια του έργου είναι 97 μήνες εκ των οποίων, οι πρώτοι ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) μήνες αφορούν στην κατασκευή του έργου, οι επόμενοι ΕΞΙ (6) μήνες στην δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι Εβδομήντα δύο (72) μήνες στην κανονική λειτουργία.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 23.914 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος,  με όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ΧΥΤΑ θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 9.482 τόνων ετησίως. Με την μονάδα θα καταστεί εφικτή η εφαρμογή τεχνικών που συνδυάζουν τη μηχανική επεξεργασία (διαλογή), προκειμένου να ανακτηθούν ανακυκλώσιμα υλικά, με τη βιολογική επεξεργασία (αερόβια) των οργανικών που διαχωρίζονται από τα αστικά απόβλητα, προκειμένου να παραχθεί κομπόστ τύπου Α, ή /και δευτερογενές καύσιμο.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Comments are closed.

Close Search Window