ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, κατόπιν της  294/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων, φυτών, σπόρων, τύρφης κ.λπ. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου  για το 2024»,

με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά ομάδα της προμήθειας, όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 122/31-10-2023 Μελέτης και στους όρους της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 58.849,55 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. (6%, 13% και 24%).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η  11/12/2023 και ώρα 14.00 μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφοράς και ώρα 10:00 π.μ.. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου www.agrinio.gov.gr . Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της και μέχρι 31/12/2024 ή  μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι ποσού 1.052,30 ευρώ, σε περίπτωση που κατατεθεί προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/τμημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, Τμήμα Προμηθειών,  τηλ.: 2641360482 ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΕΕΣ

Comments are closed.

Close Search Window