ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

CPV: 30192700-8, 30197643-5

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την 281/2023 Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού
χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των Δομών του για τα έτη 2024
και 2025, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ανά ομάδα της προμήθειας, όπως αναφέρεται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της 116/27-9-2023 Μελέτης και στους όρους της διακήρυξης, συνολικού
προϋπολογισμού 169.549,23 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 27/11/2023 ώρα 14.00 μμ.
Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφοράς και ώρα 10:00 π.μ.. Το πλήρες σώμα της
διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου www.agrinio.gov.gr. Όλες οι αναλυτικές
πληροφορίες περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα 2 ετών, αρχής γενομένης από την
ημερομηνία λήξης των προηγούμενων συμβάσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση
συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% (δύο) τοις εκατό της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α.,
ήτοι αν κατατεθεί προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ποσού 2.734,67 ευρώ. Σε περίπτωση
υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερόμενου/ων
τμήματος/τμημάτων, όπως καθορίζονται στα τεύχη της διακήρυξης της υπηρεσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
στο Τμήμα Προμηθειών Υλικών,
Εξοπλισμού, Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (τηλέφωνο επικοινωνίας:
2641360482, 480,474,476), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΕΕΣ

Comments are closed.

Close Search Window