ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

GR-ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων 2024-2025»

CPV: 19640000-4, 39830000-9, 33760000-5, 33631600-8

Με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 234318/2023 

Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL631,GR231

με σφραγισμένες προσφορές για την:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων για 2 έτη 2024 και 2025 από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 923.519.84€,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 763.223,90€ ,ΦΠΑ 24% : 152.670,01€ ΚΑΙ ΦΠΑ 13% : 7.625,93€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δυο (2) χρόνια με ημερομηνία έναρξης την λήξη των προηγούμενων συμβάσεων και ανάρτηση των νέων στο ΚΗΜΔΗΣ.

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των  τεσσάρων (4)   μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κα των Νομικών  του Προσώπων.

Αναλυτικά τα είδη και οι ποσότητες των ειδών, αναγράφονται στην  αρίθμ. 109/18-09-2023 Μελέτη  της της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την  εν λόγω προμήθεια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, ανά ομάδα της προμήθειας χωρίς περιορισμό των ομάδων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, αλλά  όχι για μέρος των ζητούμενων ειδών ή ποσοτήτων της κάθε ομάδας. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους – ανταποδοτικούς πόρους του Δήμου Αγρινίου, από ιδίους πόρους των Νομικών Προσώπων του, και από τη χρηματοδότηση μέσω των ΚΑΠ που επιχορήγησε ο Δήμος προς τις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ) για την προμήθεια των ειδών που αφορούν τις ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος αυτής, χωρίς ΦΠΑ. Η Εγγυητική  Επιστολή καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος αυτής χωρίς ΦΠΑ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού.

Κατά τα  λοιπά  ισχύουν  τα αναφερόμενα στη  διακήρυξη  του διαγωνισμού τους όρους της οποίας πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στο οποίο καταχωρήθηκε ο διαγωνισμός. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/11/2023 και ώρα 14:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Προκήρυξη  της  σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 17/10/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της  διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέσω της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. Η παρούσα δημοσιεύεται στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Επίσης παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα  τα  έγγραφα της σύμβασης  από  την ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL) : www.agrinio.gr  και στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.2641360474,476,480) αρμόδια υπάλληλος Σταθοκωστοπούλου Χρυσοβαλάντη.

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΕΕΣ

Comments are closed.

Close Search Window