ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Άνω των ορίων διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα, για την  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ».

  Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια   θα ανέλθει στο ποσό των 417.093,62€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%  και η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 35-6063.002, 20-6063.002, 30-6063.002, 45-6063.002, 50-6063.002, 40-6063.002,72-6063.002, 70-6063.002, 20-6063.002,10-6063.002, 15-6063.002, 60-6654.001, 60-6654.005, 60-6654.002, 60-6654.004,60-6654.003  του προϋπολογισμού έτους  2024 και 2025 και θα  καλυφθεί από  τις παρακάτω χρηματοδοτήσεις : Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027,», ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ και Ανταποδοτικά κατά περίπτωση.

Αναλυτικά  τα είδη και οι  τεχνικές προδιαγραφές  τους  αναφέρονται  στην αρίθμ. 95/4-9-2023  Μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αγρινίου.

 ΔΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

espd-request-v2 (26)

Comments are closed.

Close Search Window