ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

GR-ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Μίσθωση Μηχανημάτων και Οχημάτων για την εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας, τη συντήρηση – βελτίωση κοινοχρήστων χώρων, εγκαταστάσεων, υποδομών Δήμου Αγρινίου 2023

CPV: 43310000-9 60181000-0

                    Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL631,GR231

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για Μίσθωση Μηχανημάτων και Οχημάτων για την εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας, τη συντήρηση βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων, υποδομών Δήμου Αγρινίου 2023 για ένα χρόνο από την ανάρτηση το ΚΗΜΔΗΣ του συμφωνητικού

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 249.922,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ,προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 201.550,00 , ΦΠΑ: 48.372,00 . Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 15  τμήματα όπως αναλυτικά αναγράφονται στην αριθ.7/14-2-2023 μελέτη και την διακήρυξη.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Αγρινίου, Χαρ. Τρικούπη 10 Αγρίνιο, Ελλάδα, Τ.Κ.: 30131,ΑΦΜ 997699780, Δ.Ο.Υ. Αγρινίου.

Αναλυτικά τα είδη και οι ποσότητες των ειδών αναγράφονται στην  αρίθμ. 7/14-2-2023 Μελέτη  για την  εν λόγω προμήθεια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά είδος μηχανήματος, για το σύνολο των ειδών αλλά όχι για μέρος ποσοτήτων  του είδους. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2023 ΣΑΤΑ 2024 και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του Δήμου Αγρινίου. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 2%(ένα) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 4.031,00 Ευρώ για το σύνολο των τμημάτων άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα. Η Εγγυητική  Επιστολή καλής εκτέλεσης ανέρχεται στο 4%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στο οποίο καταχωρήθηκε ο διαγωνισμός. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6-11-2023 και ώρα 14:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  στις 10-11-2023 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Προκήρυξη  της  σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  15-9-2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της  διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέσω της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. Η παρούσα δημοσιεύεται στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Επίσης παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα  τα  έγγραφα της σύμβασης  από  την ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL) : www.agrinio.gov.gr  και στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.2641360476) αρμόδια υπάλληλος Ρένα Ζέρβα). Κατά τα  λοιπά  ισχύουν  τα αναφερόμενα στη  διακήρυξη  του διαγωνισμού τους όρους της οποίας πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι .

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΕΕΣ

 

Comments are closed.

Close Search Window