ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

CPV: 77310000-6, 77341000-0

Με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 221119/2023

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την υπ΄ αριθμ 211/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις «Εργασίες συντήρησης πρασίνου σε κεντρικές οδούς πάρκα, πλατείες, νησίδες, χώρους δημοτικών κοιμητηρίων, παιδικών σταθμών & άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αγρινίου» & «Εργασίες καθαρισμού ανεπιθύμητης βλάστησης σε ιδιωτικά οικόπεδα για πυροπροστασία για τα έτη 2023 και 2024», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των εργασιών ανά ομάδα όπως αναφέρεται στις αριθμ. 87 & 88/2023 Μελέτες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πράσινου και στους όρους της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 150.143,85€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 18/09/2023 ώρα 14.00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφοράς και ώρα 10:00 π.μ.. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου www.agrinio.gov.gr. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται:

Για την ΟΜΑΔΑ Α η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης.

Για την ΟΜΑΔΑ Β η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι 31/12/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% (δύο) τοις εκατό  της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α., ήτοι ΟΜΑΔΑ Α – 1.971,68 ευρώ και ΟΜΑΔΑ Β – 450,00ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και ώρες   στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου  Τμήμα Προμηθειών   τηλ.: 2641360474-476-480) .

ΜΕΛΕΤΗ 87-2023

ΜΕΛΕΤΗ 88-2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

Comments are closed.

Close Search Window