ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ|

Ανακοίνωση αριθ.ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων


Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι πέντε (125) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αγρινίου, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Χρόνος απασχόλησης
ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων

 

Μερικής απασχόλησης Πλήρους απασχόλησης Διδακτικό έτος 2023-2024
95 30

 

 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 1/2023 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: idox@agrinio.gr

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

(Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στις 8/8/2023, δηλαδή αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και ώρα 23:59 της 23ης Αυγούστου 2023)


Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερόμενων κατά τη συμπλήρωση της αίτησης σύμφωνα με τις οδηγίες της ανακοίνωσης και του σχετικού παραρτήματος, καθότι τυχόν σοβαρές ελλείψεις και λάθη μπορεί να οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης.

 


 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δείτε εδώ το Παράρτημα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δείτε εδώ την Αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ

Comments are closed.

Close Search Window