ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ”

Εκτιμώμενης αξίας 516,13 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α.24% ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της Διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΜΕΛΕΤΗΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣESPD

Comments are closed.

Close Search Window