ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

CPV: 45233291-5, 45314120-8, 45112400-9

 Ο Δήμαρχος Αγρινίου  προκηρύσσει Ηλεκτρονικό κάτω των ορίων διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα, για το ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5034772 με την υπ’  αριθ. 4318/1480/Α3/28-06-2019 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης σχετικά με την : Ένταξη της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με ΟΠΣ 5034772 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Ο εξοπλισμός αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης σε 7 σημεία εισόδου-εξόδου στην περιοχή παρέμβασης του Δήμου Αγρινίου. Πιο συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν, συνολικά 7 βυθιζόμενες μπάρες και 5 αφαιρούμενες, οι οποίες θα επιτρέπουν την είσοδο σε οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων σε συγκεκριμένες ώρες κάθε ημέρα καθώς και σε οχήματα καθαριότητας του Δήμου και οχήματα έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, περιπολικά, πυροσβεστικά οχήματα κ.α.). Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια θα ανέλθει στο ποσό των 123.461,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 69-7326.002 του προϋπολογισμού έτους 2023 και θα  καλυφθεί από  χρηματοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα –Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5034772 (ΟΠΣ-5034772 Π.Υ=100.291,00€ Κ.Α.ΕΣ.1321.023: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ) και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (23.170,84€).  Τα είδη και οι  τεχνικές προδιαγραφές  τους  αναφέρονται αναλυτικά στην αρίθμ. 03/17-01-2023 Μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αγρινίου.

Αναθέτουσα  αρχή είναι ο Δήμος Αγρινίου (Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 10 –ΤΚ 30131, Αγρίνιο, κωδ.NUTS:EL631) με αρμόδιο για πληροφορίες: Σταθοκωστοπούλου Χρυσοβαλάντη, τηλ.:2641360474/2641360480, e-mail: valentinast@agrinio.gr.

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προσφορές γίνονται δεκτές για  το σύνολο της προμήθειας όπως αναλυτικά περιγράφεται   στην αρίθμ. 03/17-01-2023 Μελέτη.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  ανέρχεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. Η Εγγυητική  Επιστολή καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 4%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στο οποίο καταχωρήθηκε ο διαγωνισμός.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/08/2023 και ώρα 14:00:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  στις 01/09/2023 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Το πλήρες κείμενο της  διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η παρούσα δημοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα  τα  έγγραφα της σύμβασης  από  την ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL) : www.agrinio.gov.gr  και στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Κατά τα  λοιπά  ισχύουν  τα αναφερόμενα στη  διακήρυξη  του διαγωνισμού τους όρους της οποίας πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι .

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΕΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window