ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την υπ΄ αριθμ  144/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό η «Συντήρηση και Επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Αγρινίου»
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των εργασιών -προμηθειών όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ. 40/3-5-2023  Μελέτης και στους όρους της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 250.000€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.24%.

 δες περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

espd-request-v2 (21)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Comments are closed.

Close Search Window