ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την υπ΄ αριθμ  126/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για «Εργασίες παραλαβής και διαλογής  ανακυκλώσιμων υλικών  σε ΚΔΑΥ»
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των εργασιών  όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ. 49/12-5-2022  Μελέτης και στους όρους της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 84.258,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.24%.

         Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr.

δες περισσότερα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

espd-request-v2 (19)

ΜΕΛΕΤΗ

Comments are closed.

Close Search Window