ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

CPV: 44115210-4, 44164310-3, 43612700-3, 44411000-4, 44115220-7, 43323000-3, 44600000-6, 44411740-3

Με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 195377/2023

 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 129/12-06-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη «Προμήθεια ειδών υγιεινής, υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης, για τη συντήρηση & βελτίωση Κ.Χ. εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Αγρίνιου 2023-2024», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά ομάδα της προμήθειας όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ.58/29-05-2023 Μελέτης και στους όρους της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 149.908,08€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 03/07/2023 ώρα 14.00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφοράς και ώρα 10:00 π.μ.. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου www.agrinio.gov.gr. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων της μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% (δύο) τοις εκατό  της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α., ήτοι 2.417,87ευρώ για το σύνολο της προμήθειας. Ανά ομάδα : ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ: 1.039,27 €,

ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: 532,14 €,

ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 846,46 €

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και ώρες   στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου  Τμήμα Προμηθειών   τηλ.: 2641360474-476-480) .

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

Comments are closed.

Close Search Window