ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει την διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης, (άρθρο 50 Ν.4412/16) για την ανάθεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ», προϋπολογισμού 3.141.593,94 Ευρώ  (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ». Τα τεχνικά σχέδια του διαγωνισμού και το σύνολο των τευχών είναι προσβάσιμα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30/05/2023:  Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ», με προϋπολογισμό δημοπράτησης  3.895.576,49 € (με ΦΠΑ), χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών. Δείτε παρακάτω τα αρχεία της διακήρυξης και της περίληψης διακήρυξης. Λοιπές αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Τεύχη Διαγωνισμού:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 3. ΕΣΥ
 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 8. ΚΜΕ
 9. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΣΗΔΥΣ
 11. ΕΕΕΠ
 12. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
 13. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

 

Comments are closed.

Close Search Window