ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την υπ΄ αριθμ 49/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εργασία «Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών Ενοτήτων  του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των εργασιών  όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ. 15/08-03-2023 Μελέτης και στους όρους της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 62.914,50€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 13/04/2023 ώρα 14.00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφοράς και ώρα 10:00 π.μ.. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου www.agrinio.gov.gr. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% (δύο) τοις εκατό  της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α., ήτοι 1.014,75 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και ώρες   στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου  Τμήμα Προμηθειών   τηλ.: 2641360474-480-476) .

 

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

espd-request-v2

Comments are closed.

Close Search Window