ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου, διακηρύσσει την υλοποίηση ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου  εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου», εκτιμώμενης αξίας  216.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου, CPV: 71320000-7. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία η οποία είναι η 17/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 20/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 134-138 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσα σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής». Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια καθώς και τη σχετική στάθμισή τους, όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη. Προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης : οκτώ (8) μήνες. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πληροφορίες στο email: dty@agrinio.gr, τηλέφωνο 26413-60703, 26413-60717, 26413-60733. Διευκρινιστικά ερωτήματα γίνονται δεκτά μόνο εφόσον υποβληθούν μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

espd-request

Comments are closed.

Close Search Window