ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»

Εκτιμώμενης αξίας: 2.822.580,64 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της Διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ),ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΣΥ)ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ),ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

Comments are closed.

Close Search Window