ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ|

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.)

Δήμου Αγρινίου για το έτος 2022

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α Δήμου Αγρινίου

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄)
2.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994,όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Την υπ΄αριθμ. 43/2022 απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α) Δήμου Αγρινίου σχετικά, με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες των Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για το έτος 2022, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
4.Την υπ΄αριθμ΄πρωτ.149932/26-9-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιουνίου που εγκρίνει την αριθμ. 43/2022 απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α) Δήμου Αγρινίου.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ει

Την πρόσληψη προσωπικού δεκατεσσάρων (14) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και συγκεκριμένα:

Α΄. Τέσσερα(4) άτομα κατηγορίας – κλάδου ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

Β΄. Τρία(3) άτομα κατηγορίας (Νηπιαγωγοί ή Δάσκαλοι) – κλάδου ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Γ΄ . Τρία (3) άτομα κατηγορίας – κλάδου ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Δ΄. Τέσσερα (4) άτομα κατηγορίας – κλάδου ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

με τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγού ή Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητα ή Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής(Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. τίτλος σχολών της ημεδαπής

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσικής ή Τουρκικής ή Βουλγαρικής ή Ρουμανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών ή Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών εισαγωγική κατεύθυνση Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα ορι όμενα στην παραγ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997 και το τελευταίο εδάφιο περ. στ παρ.1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021).

Γενικά προσόντα πρόσληψης

1.Να είναι Έλληνες Πολίτες.
2.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4.Να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου.
5.Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού
Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2.Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ).
3.Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ωής.
4.Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν κώλυμα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004.
5. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν κώλυμα 12μηνης απασχόλησης, όπως αυτή ορί εται στο άρθρο 5 του ν.2527/1997.
6. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που έχουν επιλέξει.
7. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου δηλώνοντας την ακριβή Διεύθυνση Κατοικίας τους.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου (www.agrinio.gov.gr) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στην ιστοσελίδα του Δήμου μαζί με την ανακοίνωση θα αναρτηθεί και η αίτηση που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός πέντε (5) ημερών ήτοι από 10 Οκτωβρίου 2022 έως και 14 Οκτωβρίου 2022 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση , και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: koipa.agriniou@gmail.com

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Το ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α) μετά από Απόφαση Προέδρου προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση μέσα στο χρονικό όριο που ορί ει η παρούσα Ανακοίνωση. Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους.
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης
διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δείτε τις αιτήσεις

Αίτηση ΚΟΙΠΑ Δίμηνα ΠΕ Γυμναστών

Αίτηση ΚΟΙΠΑ Δίμηνα ΠΕ Φιλολόγων

Αίτηση ΚΟΙΠΑ Δίμηνα ΠΕ Εκπαιδευτικών

Αίτηση ΚΟΙΠΑ Δίμηνα ΥΕ Καθαριστριών

Δείτε την ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 14 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΚΔΑΠ 2ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022

Comments are closed.

Close Search Window