ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  προκηρύσσει Ηλεκτρονικό κάτω των ορίων διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα, για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια κάδων αστικών βιοαποβλήτων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη », με κωδικό ΟΠΣ: 5038180 με την υπ’  αριθ. 4390/20-10-2020 απόφαση ένταξης  και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις μέσω της ΣΑ Ε2751 κωδικός 2020ΣΕ27510098.

Ο εξοπλισμός αφορά την προμήθεια τετρακοσίων (400) τεμαχίων πλαστικών κάδων  αστικών βιοαποβλήτων 660lt (καφέ χρώμα) που θα τοποθετηθούν σε διάφορες θέσεις του Δήμου Αγρινίου.

Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια   θα ανέλθει στο ποσό των 94.240,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 62-7341.005  του προϋπολογισμού έτους  2021 και θα  καλυφθεί από  χρηματοδότηση του Ε. Π.  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Αναλυτικά  τα είδη και οι  τεχνικές προδιαγραφές  τους  αναφέρονται αναλυτικά στην αρίθμ. 110/8-9-2021  Μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αγρινίου.

Αναθέτουσα  αρχή είναι ο Δήμος Αγρινίου(Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 10 –ΤΚ 30131, Αγρίνιο, κωδ.NUTS:EL631)με αρμόδιο για πληροφορίες: Αθηνά Μιχάλη, τηλ./fax:2641360457/2641026314,e-mail:athinamix@agrinio.gr. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής. Προσφορές γίνονται δεκτές για  το σύνολο της προμήθειας όπως αναλυτικά περιγράφεται   στην αρίθμ. 110/8-9-2021 Μελέτη.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  ανέρχεται σε ποσοστό 2% της καθαρής αξίας της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η Εγγυητική  Επιστολή καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 4%  της καθαρής αξίας της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στο οποίο καταχωρήθηκε ο διαγωνισμός. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/12/2021 και ώρα 14:00:00.

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  στις 21/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Το πλήρες κείμενο της  διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα δημοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα  τα  έγγραφα της σύμβασης  από  την ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL) : www.agrinio.gov.gr  και στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επιπλέον  τα έγγραφα  της σύμβασης διατίθενται, άνευ  αντιτίμου, από το Τμήμα Προμηθειών  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (Παλαμά και Μαβίλη 6 – Αγρίνιο – 3ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατά τα  λοιπά  ισχύουν  τα αναφερόμενα στη  διακήρυξη  του διαγωνισμού τους όρους της οποίας πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι .

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

espd-request-v2

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

 

Comments are closed.

Close Search Window