ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος προκηρύσσει, Ηλεκτρονικό Ανοικτό, άνω των ορίων διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ EΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Αναθέτουσα  αρχή  είναι  ο Δήμος  Αγρινίου (Δ/νση: Παλαμά & Μαβίλη 6, 30131 Αγρίνιο, κωδ. NUTS: EL631) με αρμόδιο για πληροφορίες: Αθηνά Μιχάλη, τηλ.:2641360457 , e-mail: athinamix @agrinio.gr.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  Προμήθεια ενός σαρώθρου και ενός καλαθοφόρου οχήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων Δήμου Αγρινίου και θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠΕΣ, μετά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 64403/05-10-2020 Απόφαση ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78 ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», άξονας προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», τίτλος «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» (Κ.Α. 64-7131.004).

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(2%) σε Ευρώ
1 ΟΜΑΔΑ Α :Προμήθεια σαρώθρου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 1 200.000,00  

4000,00

2 ΟΜΑΔΑ Β:Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 1 113.000,00 2260,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β 313.000,00 6.260,00
ΦΠΑ 24% 75.120,00  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 388.120,00  

 

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην αριθμ.119/2021 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών .

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής η οποία εκτιμάται  με βάση  τα αναφερόμενα   στην αριθμ. 119/2021 Μελέτη κριτήρια. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί σε  χρονικό διάστημα 180 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στο οποίο καταχωρήθηκε ο διαγωνισμός. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές ανά ομάδα  της προμήθειας .

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται  η 27-12-2021  και ώρα 14:00:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  στις 3-1-2022 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ  οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  9-11-2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρίθμ. 119/2021 Μελέτη της  προμήθειας  και  στην   διακήρυξη  του διαγωνισμού , τους όρους των οποίων  πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

espd ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

espd ΣΑΡΩΘΡΟ

Comments are closed.

Close Search Window