ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει την διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιμή) για την ανάθεση της σύμβασης του έργου :

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»

Προϋπολογισμού δημοπράτησης :

4.000.000,00 € Ευρώ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

3.225.806,45 € Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 (Α’ 147) των κανονιστικών πράξεων (Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, τους όρους της Διακήρυξης, καθώς και της Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ,   TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗTEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ,   ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ,   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣΕ.Σ.Υ.Τ.Σ.Υ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,   Σ.Α.Υ.Φ.Α.Υ.,   ΣΧΕΔΙΟ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 01ΣΧΕΔΙΟ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 02ΣΧΕΔΙΟ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 03ΣΧΕΔΙΟ- ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

Comments are closed.

Close Search Window