ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου   και η   αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως αναλυτικά αναφέρονται  στην  αρίθμ. 125/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)  .

Συγκεκριμένα   οι ταχυδρομικές υπηρεσίες  αφορούν τις παρακάτω ομάδες :

Α/Α ΟΜΑΔΑ  ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΟΜΑΔΑ 1: ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  (ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ  – ΕΙΔΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ) 196.721,50 47.213,16 243.934,66
2 ΟΜΑΔΑ 2 : ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 16.375,40 3.930,10 20.305,50
 ΣΥΝΟΛΑ: 213.096,90 51.143,26 264.240,16

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στην αριθμ. 125/2021 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της  διακήρυξης.  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων(CPV:64100000-7).

Οι  συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  πρέπει να καταθέσουν προσφορά για  το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας όπως αναφέρονται αναλυτικά στην αριθμ. 125/2021 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 264.240,16 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (ΦΠΑ 24%: 51.143,26, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 213.096,90€)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της και για ένα έτος ή  μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

  • Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα.

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

espd

 

Comments are closed.

Close Search Window