ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Δήμος Αγρινίου – Απαλλαγή έως 100% σε τόκους και προσαυξήσεις οφειλών που δημιουργήθηκαν στην πανδημία

Ο Δήμος Αγρινίου, προκειμένου να διευκολύνει τους δημότες να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες που δημιουργήθηκαν κυρίως λόγω της πανδημίας, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται από αύριο 22-09-2021 έως τις 29-10-2021 να καταθέσουν αίτηση ρύθμισης προσκομίζοντας απαραίτητα ένα από τα έγγραφα των όρων υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση του άρθρου 1- ΦΕΚ 961 Β/2021 (αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω). Η αίτηση κατατίθεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα: 26413-60462 και 26413-60481

Οι δημότες μπορούν επίσης να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στο: rpaliogianni@agrinio.gr και kgolfi@agrinio.gr ή μέσω ΦΑΞ στο 26410-26314 επισυνάπτοντας απαραίτητα και ένα από έγγραφα των όρων υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση του άρθρου 1- ΦΕΚ 961 Β/2021.

Ο Δήμος Αγρινίου προωθεί τη ρύθμιση μέχρι την ενεργοποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών της δυνατότητας κατάθεσης αίτησης ρύθμισης οφειλών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.grgr-ΕΨΠ).

Ποιοι υπάγονται στην Έκτακτη ρύθμιση του Ν.4764/2020

Στη ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30-06-2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων από 15.2.2020 έως την 11-06-2021(Ν.4807/21-ΦΕΚ 96/11-6-2021).

Όροι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α (άρθρο 1 ΦΕΚ961 Β΄/2021)

«Ορίζουμε ως δικαιούχους υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση των άρθρων 165-172 του ν.4764/2020 ως εξής:

α). Τις επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα στο ΦΕΚ 961Β/11-03-2021

β). Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

βα). είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

ββ). είναι άνεργοι

βγ). ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

βδ). είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της».

Τρόπος καταβολής των δόσεων (άρθρο 167Ν.4764/2020 & άρθρο 110 Ν.4611/2019)

Α. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις(100 το ανώτερο) ως εξής:

  1. Εφάπαξ καταβολή και απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής

  2. Με διακανονισμό σε μηνιαίες δόσεις ως εξής:

2α) αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80 %,

2β) αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%,

2γ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%,

2δ) αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

Β. Η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Βασίλειος Φ. Φωτάκης

Κατεβάστε την άιτηση από ΕΔΩ

Comments are closed.

Close Search Window