ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την υπ΄ αριθμ.317/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη προμήθεια κάδων απορριμμάτων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το σύνολο της προμήθειας όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ.85/15-07-21 Μελέτης και στους όρους της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 149.990,40€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.24%.

Δες περισσότερα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

espd-request-v2

Comments are closed.

Close Search Window