ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

CPV: 18143000-3

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται, σε συνοπτικό διαγωνισμό η  «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους Εργαζόμενους του Δήμου Αγρινίου» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  στο σύνολο της ομάδας της προμήθειας προϋπολογισμού δαπάνης : 29.193,32συμπερ. ΦΠΑ 24 % (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 23.543,00€,   ΦΠΑ 24% : 5.650,32€).

Ο διαγωνισμός  θα  γίνει  στα  Γραφεία  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου- Τμήμα Προμηθειών Υλικών/Εξοπλισμού/Υπηρεσιών (Παλαμά & Μαβίλη 6, Αγρίνιο) στις 26/07/2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ. (Λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου.

Απαιτείται Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2 (δύο)  % τοις εκατό  της προϋπολογισθείσας δαπάνης πλέον Φ.Π.Α., (ήτοι 470,86Ευρώ).

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες  θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου (Παλαμά και Μαβίλη 6 – 3ος όροφος, τηλ: 2641360474-2641360457) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου (https://agrinio.gov.gr/).

ΔΕΊΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Comments are closed.

Close Search Window