ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την υπ΄ αριθμ 262/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΝΗΣΙΔΕΣ, ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των εργασιών  όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ.55/2021 Μελέτης και στους όρους της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 59.985,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

espd-request-v2

 

Comments are closed.

Close Search Window