ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, Χωρίς κατηγορία|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την υπ΄ αριθμ.145/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση, βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Αγρινίου 2021-2022, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο της προμήθειας όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ.04/11-02-2021  Μελέτης και στους όρους της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 98.996,64€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.24%.

Δες περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

ΓΝΩΜΟΔΌΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Comments are closed.

Close Search Window