ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Διακηρύσσει Δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό

για την επιλογή αναδόχου της μελέτης:

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ »

Εκτιμώμενης αξίας 70.343,50 Ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και

τους όρους της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ,

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ,

ΤΕΥΔ

 

Comments are closed.

Close Search Window