ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης/2021 συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης   68/2021

ΘΕΜΑ:     Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό, της υπ΄ αριθ. 11181/24-02-2021 διακήρυξης με τίτλο:  «Προμήθεια οχήματος τύπου Βαν για το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων».

Στο Αγρίνιο σήμερα την του μήνα Μαρτίου του  έτους  2021,  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή  και  ώρα  12:00 μ.μ., διεξήχθη διά περιφοράς συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5.1 του Ν. 3852/2010, της ΠΝΠ άρθρο 10, παρ. 1 (ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020) και η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (σχετ. η υπ’αριθμ. 426/13-11-2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 12103/01-03-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, κ. Βασιλείου Φ.  Φωτάκη που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

     Η καταμέτρηση των ψήφων πραγματοποιήθηκε από την Γραμματέα της  Επιτροπής Λιάτσου Μαρία, υπεύθυνη για  την τήρηση των πρακτικών της διά περιφοράς συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής  Επιτροπής ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την πρόσφατη ΠΝΠ 426/13.11.2020, για την εγκυρότητα της συνεδρίασης απαιτείται η συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) των μελών της  Οικονομικής  Επιτροπής, η οποία διασφαλίζεται με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολικής ψήφου στην Γραμματεία της  Οικονομικής  Επιτροπής.

           Ακολούθησε από τον Πρόεδρο της  Οικονομικής  Επιτροπής και από την αρμόδια υπάλληλο, η καταμέτρηση των ηλεκτρονικών επιστολικών ψήφων των  μελών της Επιτροπής:

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΜΕΛΗ:

 1. 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)
 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 3. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 4. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 5. ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
 6. ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 7. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ΖΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ

 1. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

…………………………………………………………………………………………..

       Μετά την αποστολή της πρόσκλησης, προέκυψε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον για λήψη απόφασης. Στο έντυπο της ηλεκτρονικής επιστολικής ψήφου που διαβιβάστηκε στα μέλη της Επιτροπής τα θέματα προηγούνται αυτών την ημερήσιας διάταξης,  σύμφωνα με  το  άρθρο  75 παρ. 3  του Ν.3852/2010.
Το κατεπείγον θέμα έχει τίτλο: «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό, της υπ΄ αριθ. 11181/24-02-2021 διακήρυξης με τίτλο:  «Προμήθεια οχήματος τύπου Βαν για το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων» και θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμιών για την υποβολή προσφορών.

Τα  ψηφίσαντα (8) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, ομόφωνα αποφάσισαν την εκτός ημερήσιας διάταξης λήψη απόφασης για το εν λόγω θέμα.

           Για το εκτός  της ημερήσιας διάταξης θέμα ουδείς από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου δεν δήλωσε κώλυμα ή ασυμβίβαστο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/1999, του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 14 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018.

Η εισήγηση του  εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος  η οποία συντάχθηκε από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφέρει  τα  εξής:

«Σας ενημερώνουμε  ότι ο Δήμος μας προκειμένου να καλύψει την ανάγκη του για προμήθεια οχήματος τύπου Βαν για το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων βρίσκεται στο στάδιο διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 11181/24-02-2021 με τίτλο: Προμήθεια οχήματος τύπου Βαν για το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων με ΑΔΑΜ 21PROC008186725/24-02-2021, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%),

Σύμφωνα με την διακήρυξη οι οικονομικοί φορείς μπορούσαν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι τις  15/3/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Εκ παραδρομής η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού ορίστηκε στις 15-03-2021 ημέρα μη εργάσιμη (ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ)

Λόγω ότι δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες την συγκεκριμένη ημέρα και θα υπάρξει αδυναμία υποβολής προσφορών από τους οικονομικούς φορείς, θα πρέπει να μετατεθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

 1. Λόγω ότι δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες την συγκεκριμένη ημέρα και θα υπάρξει αδυναμία υποβολής προσφορών από τους οικονομικούς φορείς,

2.Τις διατάξεις του άρθρου 27 & 28 του Ν4412/2016,

Κρίνεται αναγκαία η λήψη απόφασης με την οποία :

Εγκρίνετε την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού της υπ΄ αριθ. 11181/24-02-2021 διακήρυξης με τίτλο:  «Προμήθεια οχήματος τύπου Βαν για το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων» την Δευτέρα 15-03-2021 κατά την οποία είχε οριστεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών .

 • Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 23/03/2021 και ώρα 10:00:00

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του δήμου www.agrinio.gov.gr  και στην διαδικτυακή πύλη www . promitheus.gov.gr και στο ΕΣΗΔΗΣ.

Η παρούσα απόφαση της παράτασης θα ακολουθήσει όλους τους κανόνες δημοσιότητας που είχαν τηρηθεί για τη δημοσιότητα της απόφασης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού».

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν των ανωτέρω κείμενων διατάξεων, επί ψηφισάντων 8  μελών και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019) και με την διαπίστωση ότι ψήφισαν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών της:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Π Α Μ Ψ Η Φ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού της υπ΄ αριθ. 11181/24-02-2021 διακήρυξης με τίτλο:  «Προμήθεια οχήματος τύπου Βαν για το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων» έως τις 23-03-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.  

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του δήμου www.agrinio.gov.gr  και στην διαδικτυακή πύλη

www. promitheus.gov.gr και στο ΕΣΗΔΗΣ.

Η παρούσα απόφαση της παράτασης θα ακολουθήσει όλους τους κανόνες δημοσιότητας που είχαν τηρηθεί για τη δημοσιότητα της απόφασης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.

                              Η απόφαση αυτή έλαβε  αυξ. αριθμό  68/2021

Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

     

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ                  

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:                    

Αριθμ. 63/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής          

Comments are closed.

Close Search Window