ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΜΕΣΩ  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ   ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ  ι  α  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας 1.975.806,45  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της Διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΕΥΔΤΕΥΔ ΣΕ WORDΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η_Μ,  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΕΣΥΦΑΥ,  ΣΑΥΤΣΥ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Comments are closed.

Close Search Window