ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΜΕΣΩ  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ   ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας 2.701.612,90  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

Που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της Διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η_ΜΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΙΜΟΛΟΓΙΟ,  ΕΣΥΣΑΥΦΑΥΤΣΥ,  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕΥΔ

 

 

Comments are closed.

Close Search Window