Χωρίς κατηγορία|

Ο Δήμος Αγρινίου σε συνέχεια της υπ. Αριθ.308/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ΟΜΑΔΑ 2 (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)  ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 33054/26-8-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την Ασφάλιση  οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών, ακινήτων και ασφάλιση για  την συλλογή & μεταφορά μη επικίνδυνων δημοτικών πράσινων αποβλήτων με κωδικό   Ε.Κ.Α. 20 02 01 κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αγρινίου   για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους», με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (βάσει του άρθρου 32 παρ.2 α του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 παρ.6, αρ.79 παρ.5, αρ.100 παρ.4, και 221 του Ν. 4412/2016) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της ομάδας, που κηρύχθηκε άγονος (δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά) σε προηγούμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, με τους   παρακάτω όρους  και  προϋποθέσεις :

πρόσκληση

τευδ

έντυπο οικονομικής προσφοράς

μελέτη

Comments are closed.

Close Search Window