ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμος Αγρινίου σε συνέχεια της υπ. Αριθ.312/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ΟΜΑΔΑ Α (ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ – ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ)  ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ.32975/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ   ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ.Χ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2020 – 2021, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (βάσει του άρθρου 32 παρ.2 α του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 παρ.6, αρ.79 παρ.5, αρ.100 παρ.4, και 221 του Ν. 4412/2016) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της ομάδας, που κηρύχθηκε άγονος (δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά) σε προηγούμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας

δες παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

Comments are closed.

Close Search Window