ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

προκηρύσσει, ύστερα από την αρίθμ. 311/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΗΥ2Ω65-59Γ), συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την «προμήθεια ξυλείας και υποπροϊόντων ξύλου για την συντήρηση-βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2020-2021» (C.P.V.:03419000-0), προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  ανά είδος όπως αναγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης.

Ο διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στις  2-11-2020,  ημέρα  ΔΕΥΤΈΡΑ και ώρα 10:00 π.μ.  (λήξη προθεσμίας  της παραλαβής προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου  Αγρινίου (Π.Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων) .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

Comments are closed.

Close Search Window