ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, Χωρίς κατηγορία|

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ προκηρύσσει, ύστερα από την αρίθμ. 309/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων, φυτών, σπόρων, τύρφης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου 2020-2021» (C.P.V.: 24452000-7,24453000-4,24457000-2,24440000-0,03120000-8,03111000-2,09112200-9), προϋπολογισμού δαπάνης 55.648,97€ (πλέον ΦΠΑ 13 και 24% ποσού 7.500,13€)με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  ανά ομάδα της προμήθειας  όπως αυτές  αναφέρονται στην αρίθμ. 98/2020 Μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου  της Δ/νσης   Περιβάλλοντος και Πρασίνου  Δήμου Αγρινίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Comments are closed.

Close Search Window