ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

CPV: 71317210-8

 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται, σε συνοπτικό διαγωνισμό  η «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας Δήμου Αγρινίου 2020-2021», με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 14.245,12 Ευρώ συμπερ. ΦΠΑ .

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Παλαμά και Μαβίλη 6 (3ος όροφος) Αγρίνιο ΤΚ  30131,  στις 23-9-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα έως 10:00 π.μ. (Λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ή  προσφέροντες οι οποίοι , δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν την συγκεκριμένη παροχή.

Η Διακήρυξη και η Τεχνική Περιγραφή του διαγωνισμού θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agrinio.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Περισσότερες πληροφορίες  θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου (Παλαμά και Μαβίλη 6- 3ος  όροφος, τηλέφωνα , 2641360480) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες  ή  από την  ιστοσελίδα του Δήμου (www.agrinio.gov.gr).

                                                                                                                  

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ. ΦΩΤΑΚΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ

Comments are closed.

Close Search Window