ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την  προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και ευπρεπισμού των υπηρεσιών του Δήμου , των Δομών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων(δημοτικά κτήρια, σχολεία, δημοτικές εγκαταστάσεις, δημοτικοί κοινωφελείς και κοινόχρηστοι χώροι κ.τ.λ) για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης τεσσάρων (4)  μηνών.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 381.509,55€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6&24% ,προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 321.120,86€, ΦΠΑ:60388,69€). Με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, με μονομερή της απόφαση, έως και 50 % της αξίας των ειδών Αντισηπτικό σε μορφή γέλης σε συσκευασία 4 λίτρων , 550-600 ml και  250 ml του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων με την ίδια τιμή και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης  και με δυνατότητα χρονικής παράτασης της σύμβασης έως και τρείς μήνες, σε περίπτωση πρόωρης εξάντλησης των ειδών και ανάγκη προμήθειας αυτού του είδους για την προστασία από την εξάπλωση της πανδημίας COVID 19.Το δικαίωμα προαίρεσης θα ενεργοποιηθεί και θα δεσμευθεί πριν την λήξη της σύμβασης και με έγγραφη ενημέρωση και κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον ανάδοχο.Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 24 (εικοσιτέσσερα) τμήματα όπως αναλυτικά αναγράφονται στην αριθ.72/2020 μελέτη και την διακήρυξη, είναι άνω των ορίων και εμπίπτει στις διατάξεις του βιβλίου Ι του Ν.4412/2016.Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Αγρινίου, Χαρ. Τρικούπη 10 Αγρίνιο, Ελλάδα, Τ.Κ.: 30131,ΑΦΜ 997699780, Δ.Ο.Υ. Αγρινίου. Λοιποί φορείς υλοποίησης της προμήθειας:1.Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.ΠΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», ΑΦΜ 997700088,Δ.Ο.Υ. Αγρινίου , έδρα: Μακρή Αγρίνιο2.Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Κ.Ε.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», ΑΦΜ 997700052, Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, έδρα: Δαγκλή 27 Αγρίνιο3.Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», ΑΦΜ 090201955, Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, έδρα: Χαριλάου Τρικούπη 10 Αγρίνιο4.Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ΑΦΜ:997700193 ,Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, έδρα: Λ. Μαβίλη 27 Αγρίνιο5.Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ΑΦΜ: 997700200,Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, έδρα: Λ. Μαβίλη Αγρίνιο
Αναλυτικά τα είδη και οι ποσότητες των ειδών αναγράφονται στην  αρίθμ.72/29-6-2020 Μελέτη  για την  εν λόγω προμήθεια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, ανά ομάδα της προμήθειας και ανά τμήμα μόνο για τις ΟΜΑΔΕΣ  των αντισηπτικών 1,10,12,14 χωρίς περιορισμό των ομάδων ή των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, αλλά όχι για μέρος ποσοτήτων ειδών της ΟΜΑΔΑΣ. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους – ανταποδοτικούς πόρους του Δήμου Αγρινίου και ιδίους πόρους των Νομικών Προσώπων του και από τη χρηματοδότηση μέσω των ΚΑΠ που επιχορήγησε ο Δήμος προς τις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ) για την προμήθεια των ειδών που αφορούν τις ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η ΕλληνικήΑπαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 1%(ένα) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 3.211,20  Ευρώ για το σύνολο των τμημάτων άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα. Η Εγγυητική  Επιστολή καλής εκτέλεσης ανέρχεται στο 5%  του συμβατικού ποσού  χωρίς  ΦΠΑ.Κατά τα  λοιπά  ισχύουν  τα αναφερόμενα στη  διακήρυξη  του διαγωνισμού τους όρους της οποίας πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι .Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στο οποίο καταχωρήθηκε ο διαγωνισμός. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4-9-2020 και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  στις 10-9-2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.Προκήρυξη  της  σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23-7-2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της  διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέσω της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. Η παρούσα δημοσιεύεται στον ιστότοπο https://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Επίσης παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα  τα  έγγραφα της σύμβασης  από  την ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL) : www.agrinio.gr  και στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙΓια πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.2641360457,480) αρμόδια υπάλληλος Μιχάλη Αθηνά)
Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ. ΦΩΤΑΚΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΕΕΣ (Σε μορφή xml & pdf)

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Comments are closed.

Close Search Window