ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

      Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει την διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την ανάθεση της σύμβασης του έργου :

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

     Προϋπολογισμού δημοπράτησης :  2.800.000,00 € (Ευρώ) (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

                                                              2.258.064,52 € (Ευρώ) (χωρίς Φ.Π.Α.)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 (Α’ 147) των κανονιστικών πράξεων (Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, τους όρους της Διακήρυξης, καθώς και της Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΔ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ -ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φ.Α.Υ.

Σ.Α.Υ.

Τ.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Comments are closed.

Close Search Window