ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, Χωρίς κατηγορία|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  προκηρύσσει  ανοικτό, άνω των ορίων διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών πληροφόρησης και εκδηλώσεων στον Δήμο Αγρινίου, προϋπολογισμού  338.860.00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%,  η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»  με  κωδικό MIS 5042963.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Αγρινίου (Ταχ. Δ/νση :Χαρ. Τρικούπη 10 –ΤΚ30131Αγρίνιο , EL631 ) με αρμόδιο για πληροφορίες: Σταύρου Δήμητρα , τηλ/fax: 2641360474 /2641360277, e-mail: dagrpromithion@agrinio.gr.

Οι τεχνικές προδιαγραφές  του συστήματος αναφέρονται αναλυτικά  στην αρίθμ. 5/2019  Μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνολογιών και Πληροφορικής  & Επικοινωνιών  της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αγρινίου.

Η  δαπάνη θα βαρύνει τον  Κ.Α. 69-7134.001 του προϋπολογισμού έτους  2020 και θα  καλυφθεί από  χρηματοδότηση του Ε. Π.  «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής. Προσφορές γίνονται δεκτές για  το σύνολο της προμήθειας.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα 7 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ως άνω μελέτης .

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 6.777,00 Eυρώ. Η Εγγυητική  Επιστολή καλής εκτέλεσης ανέρχεται στο 5%  του συμβατικού ποσού  χωρίς  ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στο οποίο καταχωρήθηκε ο διαγωνισμός.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 8-4-2020 και ώρα 17:00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  στις 14-4-2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Προκήρυξη  της  σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 26-2-2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της  διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα δημοσιεύεται στον ιστότοπο https://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα  τα  έγγραφα της σύμβασης  από  την ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL) : www.cityofagrinio.gr  και στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επιπλέον  τα έγγραφα  της σύμβασης διατίθενται, άνευ  αντιτίμου, από το Τμήμα Προμηθειών  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (Παλαμά και Μαβίλη 6 – Αγρίνιο – 3ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατά τα  λοιπά  ισχύουν  τα αναφερόμενα στη  διακήρυξη  του διαγωνισμού τους όρους της οποίας πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι .

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Comments are closed.

Close Search Window