ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

(CPV: 71317210-8)

διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την αρίθμ.38/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε συνοπτικό διαγωνισμό η «Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας Δήμου Αγρινίου έτους 2020-2021» ποσού 7.243,09 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών  και για  χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων της μελέτης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται στις  27  Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 πμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών). Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ.Πρωτ.6107/13-2-2020 διακήρυξη διαγωνισμού. Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητική συμμετοχής.

Η Διακήρυξη και η Τεχνική Περιγραφή του διαγωνισμού θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.cityofagrinio.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περισσότερες πληροφορίες  θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου ( Παλαμά και Μαβίλη 6- 3ος  όροφος , τηλέφωνα: 2641360457) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες  ή  από την  ιστοσελίδα του Δήμου (www.agrinio.gov.gr).

                                                                    Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ. ΦΩΤΑΚΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Comments are closed.

Close Search Window