ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

 Ο Δήμος Αγρινίου  θα αναθέσει απευθείας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου   109 Α  του  Ν. 4412/2016 , την επιστολική αλληλογραφία και την   αλληλογραφία μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) των εγγράφων του Δήμου Αγρινίου (CPV:64100000-7) για διάστημα ενός  (1) έτους, προϋπολογισμού 59.242,00Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%  με τους όρους  της  συνημμένης   πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Comments are closed.

Close Search Window