ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, Χωρίς κατηγορία|

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου, με την αρίθμ. 272/2019 απόφαση    Οικονομικής  Επιτροπής έχει προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 2περ. α  του άρθρου 32  του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια ειδών σίτισης  (φρέσκα ψάρια) για την κάλυψη των αναγκών  του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ για δύο έτη ,  προϋπολογισμού  24.850,00Ευρώ πλέον  ΦΠΑ 13 % με τους   παρακάτω όρους  και  προϋποθέσεις :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΥΔ -pd

ΤΕΥΔ-xml

Comments are closed.

Close Search Window