ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει την διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιμή) για την ανάθεση της σύμβασης του έργου :
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019”

Προϋπολογισμού δημοπράτησης :

105.890,00 € Ευρώ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

85.395,16 € Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 (Α’ 147).

Η  παρέμβαση αφορά την Αποκατάσταση & Συμπλήρωση της αντικεραυνικής προστασίας των παρακάτω σχολικών Μονάδων :

  • Γυμνάσιο Καλυβίων,
  • Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων,
  • 1ο Νηπιαγωγείο Θεστιέων
  • 2ο Δημοτικό Σχολείο Παναιτωλίου
  • Δημοτικό Σχολείο Ζευγαρακίου

καθώς και μικρότερες παρεμβάσεις, συμπληρώσεις και αποκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας σχολικών κτιρίων σε όλο το εύρος του Δήμου Αγρινίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, 

ΜEΛΕΤΗ, 

ΤΕΥΔ, 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 

Ε.Σ.Υ. 

Γ.Σ.Υ. 

Σ.Α.Υ. 

Φ.Α.Υ. 

 

Comments are closed.

Close Search Window