ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Στην έγκριση  οικονομικών καταστάσεων  απολογισμού εσόδων – δαπανών και  οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αγρινίου προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση.

Όπως εξήγησε ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Οικονομικών Β. Φωτάκηςη οικονομική διαχείριση του Δήμου για το έτος 2018 κινήθηκε μέσα στα πλαίσια του ψηφισθέντος προϋπολογισμού χωρίς να υπάρξουν υπερβάσεις: «Δεδομένου ότι οι οικονομικές δυνατότητες κάθε Δήμου δεν είναι απεριόριστες, στόχος της διοίκησης του Δήμου μας και της Οικονομικής υπηρεσίας είναι εκτός  των άλλων η ορθή και συνετή διαχείριση των πόρων ώστε να αντεπεξέρχεται ομαλά στις τρέχουσες υποχρεώσεις  τόσο προς τις υπηρεσίες του όσο και προς τους δημότες, αλλά και στις τυχόν έκτακτες υποχρεώσεις που προκύπτουν όπως πχ είναι η εξόφληση δικαστικών αποζημιώσεων.

Τα συνολικά έσοδα του Δήμου χρήσεως 2018 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 41.741.662,71 έναντι € 38.886.123,83 της χρήσεως 2017, σημειώθηκε δηλαδή μια αύξηση  των εσόδων ποσού 2.855.538.88 €.Τα συνολικά έξοδα του Δήμου της χρήσεως 2018 ανήλθαν στο ποσό των 41.676.403,69 € έναντι 38.588.114,18της χρήσης 2017, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση των εξόδων ποσού 3.088.289,51 €.

Τα διαθέσιμα του Δήμου κατά την 31/12/2018 ανέρχονται στο ποσό των 6.500.002,61 € διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι ο Δήμος στη χρήση 2018 δεν έλαβε την επιχορήγηση “Οφειλή Ελληνικού Δημοσίου”, καθώς επίσης και τη σημαντική μείωση των υποχρεώσεων.

O Δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού πλέον μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού, προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πλέον μεταβατικών λογαριασμών παθητικού:

2012    :           1,50

2013    :           2,40

2014    :           4,45

2015    :           5,19

2016    :           5,93

2017   :          6,03

2018   :          6,33

Αποτυπώνεται κατά αυτό τον τρόπο η οικονομική θέση του Δήμου, μέσα από την σωστή εκτέλεση του Προϋπολογισμού κατά το έτος 2018 σύμφωνα και με την έγκριση του υπογράφοντος ορκωτού λογιστή».

Comments are closed.

Close Search Window