ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ.Χ., ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 2 (ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (ΤΣΑΠΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ) ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ 111HP ΕΩΣ 140HP) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΟΜΑΔΑ 8 (ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ) ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ.22436/24-5-2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (CPV: 45510000-5, 45520000-8)

Ο Δήμος Αγρινίου σε συνέχεια της υπ. Αριθ.256/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ΟΜΑΔΑ 2 (ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (ΤΣΑΠΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ) ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ 111HP ΕΩΣ 140HP) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΟΜΑΔΑ 8 (ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ) ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 22436/24-5-2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ.Χ., ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (βάσει του άρθρου 32 παρ.2 α του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 παρ.6, αρ.79 παρ.5, αρ.100 παρ.4, και 221 του Ν. 4412/2016) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τα τμήματα του διαγωνισμού, που κηρύχθηκαν άγονα(δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά) σε προηγούμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, με τους   παρακάτω όρους  και  προϋποθέσεις :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Α/Α Περιγραφή εργασιών CPV Μονάδα μέτρησης    Ποσότητα    Τιμή μονάδος(Ευρώ) Δαπάνη μερική (Ευρώ)
ΟΜΑΔΑ 2 Μίσθωση μηχανικού εκσκαφέα (τσάπα περιστροφική) ισχύος από 111HP έως 140HP για ημερήσια απασχόληση 45520000-8 6,00 ώρες 80 250 20.000,00
ΟΜΑΔΑ 8 Μίσθωση γερανοφόρου μεγάλου ύψους για απομάκρυνση αντικειμένωνγια ημερήσια απασχόληση 45510000-5 6,00 ώρες 15 200 3.000,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 23.000,00
ΦΠΑ 24% 5520,00
Σύνολο 28.520,00

Αναλυτικά  οι τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω είδους μίσθωσης αναφέρονται στην  αρίθμ. 45/12-4-2019 Μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας  πρόσκλησης.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον  Κ.Α. : 30-6233.006 με  πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019-2020 του Δήμου. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχουν όλοι όσοι προβλέπονται με την με αρ. πρωτ.22436/24-5-2019, με ΑΔΑΜ:19PROC005029446,19PROC005029578, διακήρυξη διαγωνισμού που προκηρύχθηκε, και οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής.

Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αριθ.22436/24-5-2019 Διακήρυξης του προηγηθέντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ.45/12-4-2019 μελέτης, που συνέταξε  η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας πρόσκλησης.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781/23.5.17/Β΄)  και στον ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, το σύνολο των δικαιολογητικών συμμετοχής , Τεχνική & Οικονομική Προσφορά , όπως προβλέπονται στην 22436/24-5-2019 διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Τόπος-Χρόνος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

Η υποβολή προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της αριθμ.56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/Β /2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Η ημερομηνία έναρξης  και  η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι  οι ακόλουθες :

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

21/11/2019 και ώρα  13:00 μ.μ. 2/12/2019 και ώρα 10:00 πμ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να υποβληθούν και

πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών .

Ο Δήμος Αγρινίου θα διεξάγει την διαδικασία της διαπραγμάτευσης με την Επιτροπή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 που συγκροτήθηκε με την υπ.αριθ.23/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η εν λόγω Επιτροπή θα γνωμοδοτήσει προς τα αποφαινόμενα όργανα και έχοντας τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016. Η έναρξη της διαδικασίας θα γίνει με το άνοιγμα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, ενώ το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η ανωτέρω επιτροπή και οι προσφέροντες θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά από την αναθέτουσα αρχή.

Η παρούσα πρόσκληση, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ , στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγρινίου.

Όλα τα τεύχη της παρούσας διαπραγμάτευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.agrinio.gr ,καθώς και  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. https://www.promitheus.gov.gr και θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα  γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Αγρινίου, αρμόδιος υπάλληλος  Μιχάλη Αθηνά, τηλ. 2641360740,710,732, fax 2641360738.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ signed

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Comments are closed.

Close Search Window