ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει την διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιμή) για την ανάθεση της σύμβασης του έργου :
“ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ- Β’ ΦΑΣΗ”

Προϋπολογισμού δημοπράτησης : 300.000,00 € Ευρώ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

241.935,48 € Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)

ΜΕΛΕΤΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΕΥΔΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

Comments are closed.

Close Search Window