ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο  Δήμαρχος Αγρινίου προκηρύσσει  ,ύστερα από την αρίθμ. 225/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω3ΞΥΩ65-Β3Μ), συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια  ειδών σίτισης (φρέσκα ψάρια- CPV: 03311000-2) για τις ανάγκες του  Νομικού Προσώπου ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου, προϋπολογισμού δαπάνης 24.850,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%, με σφραγισμένες   προσφορές  και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής η οποία εκφράζεται ως  ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στην τιμή που προκύπτει από το εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, κατά την ημέρα παράδοσής τους .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

Comments are closed.

Close Search Window