ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει την διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιμή) για την ανάθεση της σύμβασης του έργου :
” ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΟΙΚΟΤΡΟΦ
ΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ”
Προϋπολογισμού δημοπράτησης : 1.990.000,00 € Ευρώ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
1.604.838,71 € Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 (Α’ 147) των κανονιστικών πράξεων (Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, τους όρους της Διακήρυξης, καθώς και της Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΣΥ 

ΓΣΥ 

ΣΑΥ 

ΦΑΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

TEYD_ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Comments are closed.

Close Search Window