ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ|

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών για την περισυλλογή , διαχείριση και φροντίδα των αδέσποτων ζώων, για το έτος 2019

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2019 , με σύμβαση εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης,  για την περισυλλογή – διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων  και συγκεκριμένα :

1. Ένα άτομο με πτυχίο ΤΕ Ζωϊκής παραγωγής και κατά προτίμηση οι υποψήφιοι να έχουν σχετική εκπαίδευση σε θέματα σωστής προσέγγισης του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς των σκύλων και

2.Ένα άτομο ως ΔΕ Οδηγών, και κατά προτίμηση οι υποψήφιοι να έχουν σχετική  εκπαίδευση σε θέματα σωστής προσέγγισης του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς των σκύλων, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την περισυλλογή , περίθαλψη και γενικά φροντίδα των αδέσποτων σκύλων.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα δικαιολογητικά  είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία έξη (6)  ημερών, ήτοι από 24-10-2019 έως και 29-10-2019, στο Δήμο Αγρινίου, οδός Χαριλάου Τρικούπη 10, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος  (Γραφείο 2) Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641360420 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Comments are closed.

Close Search Window